About US

About Shri Tuljabhavani Pujari Mandal,Tuljapur

श्री तुळजाभवानी पुजारी मंडळ हि संस्था सन १९६८ वर्षी नोंदणी करण्यात आलेली आहे .या संस्थे मार्फत सामजिक कार्यकार्म करण्यात येतात .श्री तुळजाभवानी मंदिर संस्थान तुळजापूर याच्या सोबत भाविकांना सोयी सुविधा बद्दल काम करण्यात येते .श्री तुळजाभवानी पुजारी मंडळ भक्त निवास संस्थे मार्फत चालविले जाते.

सन १९६८ चे कार्यकारणी मंडळ

 • श्री.साहेबराव दादाराव हंगरगेकर    (अध्यक्ष )
 • श्री.हरीश्चंद्र यशवंतराव रोचकरी   (उपाध्यक्ष)
 • श्री देविदास बंडोबा पेंदे                (चिटणीस )
 • श्री शंकरराव नागोबा खपले     ( सदस्य )
 • श्री गोविंद कृष्णाजी साठे     (कोषाध्यक्ष )
 • श्री देविदास प्रल्हाद कदम   ( सदस्य )
 • श्री माणिकराव  भीमराव खपले   ( सदस्य )
 • श्री दासराव तात्याबा धुमाळ   (सदस्य )

सन १९८२ चे कार्यकारणी मंडळ 

 • श्री.मारुतीराव देविदास क्षीरसागर   (अध्यक्ष )
 • श्री.  नानासाहेब देविदास चव्हाण (उपाध्यक्ष)
 • श्री शहाजी नारायणराव टोले        (चिटणीस )
 • श्री  दुर्गादास रामभाऊ अमृतराव     (कोषाध्यक्ष )
 • श्री जगन्नाथ दासराव अपराध    ( सदस्य )
 • श्री नारायणराव काशिनाथ भांजी     ( सदस्य )
 • श्री काकासाहेब शंकरराव शिंदे  (सदस्य )
 • श्री अशोकराव रंगनाथ मगर  (सदस्य )
 • श्री माधवराव आनंदराव कुतवळ  (सदस्य )
 • श्री गोविंद कृष्णाजी साठे  (सदस्य )
 • श्री बलभीम गंगाराम भांजी  (सदस्य )
 • श्री विलास विश्वनाथ शिंदे  (सदस्य )
 • श्री हिम्मतराव लक्ष्मण लोंढे  (सदस्य )
 • श्री विश्वनाथ गणपतराव डोंगरे (सदस्य )
 • श्री देविदास भीमराव साळुंके  (सदस्य )
 • श्री  नानासाहेब देवराव शिंदे (सदस्य )
 • श्री सुधाकर दासराव धुमाळ  (सदस्य )

सन १९९१ चे कार्यकारणी मंडळ 

 • श्री.अशोकराव रंगनाथराव मगर (अध्यक्ष )
 • श्री. देविदास भीमराव साळुंके ( (उपाध्यक्ष )
 • श्री  माधवराव आनंदराव कुतवळ ( चिटणीस )
 • श्री  देविदास सखाराम धट  (कोषाध्यक्ष )
 • श्री माणिकराव भीमराव खपले ( सदस्य )
 • श्री काकासाहेब शंकरराव शिंदे ( सदस्य )
 • श्री  दुर्गादास रामभाऊ अमृतराव (सदस्य )
 • श्री विलासराव विश्वनाथ  शिंदे (सदस्य )
 • कै. मारुतीराव देविदास क्षीरसागर (सदस्य)
 • श्री हिम्मतराव लक्ष्मण लोंढे  (सदस्य )
 • श्री चंद्रकांत अंबादास लोंढे  (सदस्य )
 • श्री नारायणराव गणपत झाडपिडे  (सदस्य )
 • श्री राजाभाऊ अण्णासाहेब भोसले (सदस्य )
 • श्री बापूसाहेब आबासाहेब साळुंके (सदस्य)
 • श्री नानासाहेब देवराव शिंदे (सदस्य)
 • श्रीकांत दासराव धुमाळ  (सदस्य)
 • श्री दिलीप नानासाहेब इंगळे (सदस्य)
 • श्री नारायण काशिनाथ भांजी (सदस्य)
 • श्री जगन्नाथ देविदास अपराध (सदस्य)
 • श्री भाऊ बलभीम भांजी  (सदस्य)

           सन १९९५ कार्यकारणी 

 • श्री राजाभाऊ अण्णासाहेब भोसले (अध्यक्ष )
 • श्री विलासराव विश्वनाथ  शिंदे ( उपाध्यक्ष)
 • श्री नेताजी शिवाजीराव पलंगे ( सचिव )
 • श्री  देविदास सखाराम धट  (कोषाध्यक्ष )
 • श्री आच्युतराव गणपतराव क्षीरसागर ( सदस्य )
 • श्री बाळसाहेब विश्वनाथ शिंदे  ( सदस्य )
 • श्री दिलीप भालचंद्र गंगणे  ( सदस्य )
 • श्री. देविदास भीमराव साळुंके (सदस्य )
 • श्री बापूसाहेब आबासाहेब साळुंके (सदस्य)
 • श्री तानाजी दत्तोबा भोसले  (सदस्य )
 •  श्री जनार्धन नारायणराव झाडपिडे  (सदस्य )
 • श्री हिम्मतराव लक्ष्मण लोंढे  (सदस्य )
 • श्री चंद्रकांत अंबादास लोंढे  (सदस्य )
 • श्री भाऊ बलभीम भांजी  (सदस्य)
 • श्री धन्यकुमार देविदास क्षीरसागर ( सदस्य )
 • श्री श्रीकांत नरसिंग कदम  ( सदस्य )
 • श्री  विश्वास नानासाहेब इंगळे  (सदस्य )
 • श्री मारुती दिगंबर मगर  (सदस्य)
 • श्री खुशाल रावजी भोसले   (सदस्य )
 • श्रीजगदीश दगडोबा अमृतराव (सदस्य)
 • श्री दुर्गादास प्रभाकर रोचकरी  (सदस्य)

           सन २००४ कार्यकारणी 

 • श्री मारुतीराव देविदास क्षीरसागर  (अध्यक्ष )
 • श्री दिलीप भालचंद्र गंगणे ( उपाध्यक्ष)
 • श्री दुर्गादास रामभाऊ अमृतराव ( सचिव )
 • श्री  कुमार दिगंबर इंगळे   (कोषाध्यक्ष )
 • श्री जगन्नाथ देविदास अपराध  ( सदस्य )
 • श्री काकासाहेब शंकरराव  शिंदे  ( सदस्य )
 • श्री किसनराव भाऊराव डोंगरे   ( सदस्य )
 • श्री. अप्पासाहेब भगवानराव कदम  (सदस्य )
 • श्री भालचंद्र माणिकराव मगर (सदस्य)
 • श्री धनंजय हिम्मतराव लोंढे  (सदस्य )
 •  श्री साळुंके सज्जणराव नारायणराव   (सदस्य )
 • श्री दिलीप माणिकराव खपले   (सदस्य )
 • श्री कालिदास  देविदास कदम   (सदस्य )
 • श्री किशोर कल्याणराव गंगणे   (सदस्य)
 • श्री संभाजी शिवाजीराव भोसले  ( सदस्य )
 • श्री श्रीकांत नरहरी  कदम  ( सदस्य )
 • श्री  विजय देविदास झाडपिडे  (सदस्य )
 • श्री शांताराम रामचंद्र पेंदे   (सदस्य)
 • श्री ऋषिकेश राजेद्र हंगरगेकर    (सदस्य )
 • श्री सोमनाथ दगडोबा गाडे  (सदस्य)

           सन २००९ चे कार्यकारणी मंडळ 

 • श्री किशोर कल्याणराव गंगणे (अध्यक्ष )
 • श्री संभाजी शिवाजीराव भोसले  ( उपाध्यक्ष)
 • श्री धनंजय हिम्मतराव लोंढे ( सचिव )
 •  श्री  दुर्गादास रामभाऊ अमृतराव(कोषाध्यक्ष)
 • श्री दिलीप दिगंबर धुमाळ (सहसचिव )
 • श्री कुमार दिगंबर इंगळे  (व्यवस्थापक))
 • श्री दिलीप भालचंद्र गंगणे (सदस्य )
 • श्री जगन्नाथ देविदास अपराध  ( सदस्य )
 • श्री काकासाहेब शंकरराव  शिंदे  ( सदस्य )
 • श्री किसनराव भाऊराव डोंगरे   ( सदस्य )
 • श्री. अप्पासाहेब भगवानराव कदम  (सदस्य )
 • श्री भालचंद्र माणिकराव मगर (सदस्य)
 •  श्री साळुंके सज्जणराव नारायणराव   (सदस्य )
 • श्री कालिदास  देविदास कदम   (सदस्य )
 • श्री श्रीकांत नरहरी  कदम  ( सदस्य )
 • श्री  विजय देविदास झाडपिडे  (सदस्य )
 • श्री शांताराम रामचंद्र पेंदे   (सदस्य)
 • श्री ऋषिकेश राजेद्र हंगरगेकर    (सदस्य )
 • श्री सोमनाथ दगडोबा गाडे  (सदस्य)
 • श्री लालासाहेब माणिकराव मगर   (सदस्य )
 • श्री सुधीर माणिकराव साळुंके   (सदस्य )